Општина Маврово и Ростуше ги информира своите граѓани дека Здраствениот Дом – Ростуше реализира нов проект наречен
”Наш Специјалист” кој предвидува доаѓање на Спец. Д-р. Гинеколог Гордана Мирковска од Гостивар секој Четворток од 08:00 до 15:00 каде што пациентите ќе имат можност да користат гинеколошко акушерски услуги.
Спец. Д-р. Гинеколог Гордана Мирковска ќе работи како матичен доктор.
Исто така секоја сабота од 08:00 до 15:00 часот во просториите на Здраствениот дом – Ростуше ќе има Спец. Интернист од Здраствениот Дом – Дебар кој ќе прима пациенти по предходно закажан термин од кај својот матичен доктор.