Select Page

Барања

Барања

Барања за еднократна парична помош

Правилник-за-еднократна-парична-помошDownload 1.-Барање-за-ЕППСЗЛ-и-ЛПП-Еднократна-парична-помош-за-социјално-загрозени-лица-и-лица-со-посебни-потреби-ОбразецDownload 2..-Барање-за-ЕППЛ-Еднократна-парична-помош-за-лекување-ОбразецDownload 3.-Барање-за-ЕППЛНПН-Еднократна-парична-помош-за-лица-настрадани-од-природни-непогоди-ОбразецDownload 4.-Барање-за-ЕППН-Еднократна-парична-помош-за-новороденче-ОбразецDownload 5.-Барање-за-ЕППП-Еднократна-парична-помош-за-првачеDownload 6.-Барање-за-ЕППС-Еднократна-парична-помош-за-студенти-ОбразецDownload 7.-Барање-за-ЕППС-Еднократна-парична-помош-за-наградени-ученици-и-менттори-ОбразецDownload 8.-Барање-за-ЕППЈНВ-Еднократна-парична-помош-за-јубилејна-награда-за-вработени-ОбразецDownload...

БАРАЊЕ

За враќање на повеќе или на погрешно уплатен данок, камата и трошоци на присилна наплата Obrazec...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking