The construction of  bike trails continues. Yesterday, on 15.09.2021 our project team members and representative  from the company who work on construction of the bike trails “Faruku” from Albania, have visited the workers and the representatives of “Fortesa” in Golema Planina, Zirovnica. 

During the field visit was discussed about the further joint activities between the two companies and the progress of the construction of  bike trails. It was expressed satisfaction from everyone present at the meeting in regards to the activities on Macedonian side so far

Изградбата на велосипедските патеки продолжува. Вчера, на 15.09.2021год членовите на нашиот проектен тим и претставник на фирмата која работи на изградба на велосипедските патеки во Албанија “Фаруку”, ги посетија работниците и претставниците на “Фортеса” во Голема Планина, Жировница. 

Во текот на теренската посета беше дискутирано за идните заеднички активности на двете фирми и прогресот на изградбата на велосипедските патеки. Од страна на сите присутни на средбата беше изразено задоволство од досегашните активности на Mакедонска страна.