Select Page

Author: Fikret İbraimi

The construction of bike trails continues – Изградбата на велосипедските патеки продолжува.

The construction of  bike trails continues. Yesterday, on 15.09.2021 our project team members and representative  from the company who work on construction of the bike trails “Faruku” from Albania, have visited the workers and the representatives of “Fortesa” in Golema Planina, Zirovnica.  During the field visit was discussed about the further joint activities between the two companies and the progress of the construction of  bike trails. It was expressed satisfaction from everyone present at the meeting in regards to the activities on Macedonian side so far Изградбата на велосипедските патеки продолжува. Вчера, на 15.09.2021год членовите на нашиот проектен тим...

Read More

Издавање на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници

Registar na uslugi – 2021 pdfDownload                                    Одделение за нормативно правни работи Издавање на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници Вид – Име на услугата Издавање на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници Потребни документи Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за нормативно правни работи – готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот го пополнуваДоказ за извршена уплата од 150 денари  за направени трошоци за извод од лиценца, за секое возило поединечно, на сметка на Буџет на Општина Маврово и Ростуше, ж.с 100000000063095 пр.шифра 722515-00Копија од лиценца за вршење на авто такси превоз на патнициКопија од решението за упис во централен регистар со приоритетна дејност/главна приходна шифра вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај вршење превоз на патници (се прибавува по службена должност)Копии од М1/ М2 образец за вработените возачи (се прибавува по службена должност)Информација за кривична судска одлука (се прибавува по службена должност)Потврда за прекршочна санкција (се прибавува по службена должност)Доказ дека превозникот е сопственик или договор за лизинг на едно или повеќе возила за вршење на авто такси превоз на патници (копија од сообраќајна дозвола од такси возилото во сопственост на превозникот на ДОЕЛ и на ТП на име на фирма или на лизинг)Доказ дека во возилото со кое се врши авто такси превоз е вграден фискален апарат (се прибавува по службена должност)Доказ дека...

Read More

Cross-border biking Project: Next level of adventure tourism in Mavrovo-Rostuse and Dibra

Денес, во рамките на проектот ” Авантуристички туризам на повисоко ниво: Прекугранично возење велосипеди во Општина Маврово и Дибра” беше потпишан договор за изградба на канцеларија која ќе служи како инфоцентар за туристи. Изведувач на градежните работи ќе биде фирмата ЕУРОЕДИЛ ХОЛДИНГ. Канцеларијата се наоѓа во центарот на Ростуше, во склоп на гимназијата. Во инфоцентарот ќе биде вработено и обучувано едно лице кое е дел од општинската администрација. Today in the frame of the “Cross-border biking Project: Next level of adventure tourism in Mavrovo-Rostuse and Dibra”  was signed a contract for creation of multifunctional visitor center for tourists. The...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 2021

  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ  1-2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ  2-2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ  4-2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ  5-2021   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 06 – 2021Download Службен Гласник 09 – 2021Download Службен Гласник 10 – 2021Download СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 11 – 2021Download СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ _12-2021 Службен Гласник 13-2021Download Службен Гласник 14-2021Download Службен Гласник...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

Новогодишно обраќање

Galichnik Wedding 2018

Мавровско-Реканска убавина