Select Page

Author: Emsel Shabani

Информации за локалната самоуправа

Информации за локалната самоуправа Општина Маврово и Ростуше, преставува спој на две општини и тоа Општина Маврово и Општина Ростуше, кој спој настанува со Законот за територијална организација на единиците на локалната самоуправа во Република Македонија од 2004 година. Во 2005 година избран е првиот заеднички Совет и првиот заеднички Градоначалник. Додека вториот состав на Советот и вториот Градоначалник избрани се на локалните избори одржани во пролетта 2009 година. Општина Маврово и Ростуша претежно е ридско-планинска општина од селски тип со вкупно 42 население места и тоа: 1. Аџиевци 2. Беличица 3. Бибај 4. Битуше 5. Богдево 6. Болетин 7. Велебрдо 8. Волковија 9. Видуше 10. Врбен 11. Врбјани 12. Галичник 13. Грекај 14. Дуф 15. Жировница 16. Жужње 17. Јанче 18. Кичиница 19. Кракорница 20. Леуново 21. Лазарополе 22. Маврови Анови 23. Маврово 24. Нивиште 25. Никифорово 26. Нистрово 27. Ничпур 28. Ново Село 29. Орќуше 30. Присојница 31. Росоки 32. Ростуша 33. Рибница 34. Селце 35. Сенце 36. Скудриње 37. Сретково 38. Сушица 39. Тануше 40. Требиште 41. Тресонче 42. Церово...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking