Select Page

Author: Emsel Shabani

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИ ВО ВРСКА СО ПРЕТХОДНО ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ ВО ДТТУ РАДИКА РЕЗОРТ ДООЕЛ – с. Леуново, Маврово и Ростуше.

Од страна на правниот субјект ДТТУ РАДИКА РЕЗОРТ ДООЕЛ – с. Леуново, врз основа на претходно издадено Решение со бр. ИП1 11-1/23 од 20.01.2023 година во кое субјектот на надзор се ЗАДОЛЖУВА во определен рок да ги отстрани констатираните неправилности утврдени со Записник за констатација, испратено е барање насловено како „Барање за продолжување на рокови“, примено во Локалната самоуправа на 30.01.2023 година, архивирано под број 10-55/1, со образложение на причините односно поради неповолните временски услови и врнежи од снег, се бара продолжување на роковите со цел да се постапи соодветно по издаденото Решение.Од страна на Овластениот инспектор за животна средина, барањето е прифатено и согласно Член 203 став (6) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014; 44/2015; 129/2015; 192/2015; 39/2016 и 99/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 89/2022), издадено е ново Решение со бр. ИП1 11-1/23 од 02.02.2023 година во кое правниот субјект СЕ ЗАДОЛЖУВА ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН РОК да ги отстрани констатираните неправилности.Рокот за извршување на инспекциската мерка е 90 (деведесет) дена од приемот на...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 2023

2023-1-Службен-гласник2117Download 2023-2-Службен-гласник-Download 2023-3-Службен-Гласник-Download 2023-4-Службен-гласник-1Download 2023-5-Службен-гласникDownload 2023-6-Службен-гласникDownload 2023-7-Службен-гласникDownload 2023-8-Службен-гласникDownload...

Read More

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОНЕСЕН УПРАВЕН АКТ – РЕШЕНИЕ ВО ВРСКА СО ДТТУ РАДИКА РЕЗОРТ ДООЕЛ

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДОНЕСЕН УПРАВЕН АКТ – РЕШЕНИЕ ВО ВРСКА СО ДТТУ РАДИКА РЕЗОРТ ДООЕЛ – с. Леуново, Маврово и Ростуше.-Врз основа на претходно изготвен Записник за констатација од 16.01.2023 година, издадено е Решение со ЗАДОЛЖУВАЊЕ како инспекциска мерка од 20.01.2023 година, согласно Законот за управување со отпад Член 119, Став 1 (Сл. Весник на РСМ бр. 68/2004…216/2021), и Член 83 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РСМ бр. 102/2019), според кое правниот субјект се ЗАДОЛЖУВА да ги отстрани констатираните неправилности. Имено, да се расчисти пепелта од опожареното место и да се депонира соодветно, отпадот создаден од страна на правниот субјект складиран привремено на одредена локација во атарот на ДТТУ РАДИКА РЕЗОРТ ДООЕЛ да се селектира, собира и да се означи местото за таа намена, отпадот да се предаде на овластени постапувачи со отпад и да ја врати парцелата во првобитна или задоволителна состојба, до Овластениот инспектор за животна средина да достави транспортни и идентификациони формулари за предаден отпад. Рокот за извршување на инспекциската мерка е 45 (четириесет и пет) дена од приемот на...

Read More

ПОВИК ДО СИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА ВО ДИЈАСПОРАТА ВО КОИ ЧЛЕНУВААТ ИСЕЛЕНИЦИ СО ПОТЕКЛО ОД ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

Почитувани,Неодамна Општина Маврово и Ростуше и Владата на Република Северна Македонија потпишаа Договор за соработка во областа на Дијаспората, со кој е предвидено отворање на канцеларија за соработка со Дијаспората “ЦЕНТАР ЗА ДИЈАСПОРА”, кој ќе има функција да ги информира и помага нашите луѓе од дијаспората за сите нивни права и обврски за време на престојот во матичната земја, да придонесе за создавање база на податоци за сите здруженија активни во дијаспората, со акцент на економската и научната дијаспора, да потикнува соработка на локални организации со организации од дијаспората за заеднички проекти и друго.Ги повикуваме сите активни здруженија од дијаспората, до Општина Маврово и Ростуше да достават податоци за сопствената организација кои ќе бидат потребни за креирање База на податоци за здруженијата на нашинците од целиот свет.Сите информации, прашања и предлози да се проследат до лицето Илбер Имероски, Советник за меѓународна соработка во Општина Маврово и Ростуше кој воедно е и овластено лице за соработка со Дијаспората на следните контакти:e mail: ilber.imerovski@gmail.com / тел: 00389 78 381 298 / Viber, WhatsApp, etc ГРАДОНАЧАЛНИК Медат Куртовски...

Read More

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking