Select Page

Author: Emsel Shabani

Синдикат на УПОЗ

УНАПРЕДЕНИ ПРАВАТА ОД РАБОТЕН ОДНОС СО КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ Денес во просториите на Синдикатот на УПОЗ, со потпишување на Колективен договор, се унапредија правата од работен однос за вработените во Општина Маврово и Ростуше. Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при Општина Маврово и Ростуше, претставувани од Претседателот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација Рифат Рамадани од една страна и Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски, го потпишаа Колективниот договор за вработените Општина Маврово и Ростуше. Во колективниот договор се предвидени регрес за годишен одмор, усогласување на платите...

Read More

ИНФОРМАЦИЈА ЗА КОНТРОЛЕН ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО ДХТ КЕТА АГРО-ТУРИЗАМ ДОО, с. МАВРОВО. 

Врз основа на претходно издадено Решение со ЗАДОЛЖУВАЊЕ како испекциска мерка со рок од 30 дена, Општина Маврово и Ростуше преку Овластениот инспектор за животна средина на ден 28.11.2022 година, согласно законската регулатива, изврши Контролен инспекциски надзор врз правниот субјект ДХТ КЕТА АГРО – ТУРИЗАМ ДОО – с. Маврово, при што констатираше дека: Трите локации на патот од с. Маврово кон с. Ниќифорово каде беше депонирано земја и камен од ископот при вршење градежни активности од страна на правниот субјект, се расчистени и вратени во првобитна, односно задоволителна состојба, со што, правниот субјект постапил по инспекцискиот акт во...

Read More

Прашалник за собирање предлози за Буџет на ЕЛС Маврово и Ростуше за 2023 година

Почитувани, Општина Маврово и Ростуше согласно насоките добиени од страна на Министерството за финансии, а врз основа на Законот за Буџети и Законост за финансирање на единиците на локалната самоуправа го започна процесот на изработка на нацрт-буџетот за 2023 година. Со цел да се активираат жителите во процесот на креирање на буџетот на општината и да се алоцираат средствата во согласност со нивните потреби, креиран е прашалник преку кои ќе можете да партиципирате во утврдување на приоритетите во Буџетот на Општина Маврово и Ростуше за 2023 година. Прашалникот се состои од неколку кратки прашања и истиот нема да ви...

Read More

Информација за одржана дводневна Работилница “Климатските промени и безбедноста на Шар Планина и Корабскиот Масив

Информација за одржана дводневна Работилница “Климатските промени и безбедноста на Шар Планина и Корабскиот Масив: Развивање заедничка стратегија за соработка/прилагодување и план за спроведување”, која ја организираше Канцеларијата на Координаторот за економски и еколошки активности на ОБСЕ (ККЕЕА) во партнерство со Аделфи, Тинк-Тенк од Германија, и во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје. 2-3 ноември...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking