Select Page

Author: Emsel Shabani

Барања за еднократна парична помош

Правилник-за-еднократна-парична-помошDownload 1.-Барање-за-ЕППСЗЛ-и-ЛПП-Еднократна-парична-помош-за-социјално-загрозени-лица-и-лица-со-посебни-потреби-ОбразецDownload 2..-Барање-за-ЕППЛ-Еднократна-парична-помош-за-лекување-ОбразецDownload 3.-Барање-за-ЕППЛНПН-Еднократна-парична-помош-за-лица-настрадани-од-природни-непогоди-ОбразецDownload 4.-Барање-за-ЕППН-Еднократна-парична-помош-за-новороденче-ОбразецDownload 5.-Барање-за-ЕППП-Еднократна-парична-помош-за-првачеDownload 6.-Барање-за-ЕППС-Еднократна-парична-помош-за-студенти-ОбразецDownload 7.-Барање-за-ЕППС-Еднократна-парична-помош-за-наградени-ученици-и-менттори-ОбразецDownload 8.-Барање-за-ЕППЈНВ-Еднократна-парична-помош-за-јубилејна-награда-за-вработени-ОбразецDownload...

Read More

Среќна нова година 2023

На последниот работен ден за оваа календарска 2022 година градоначалникот Медат Куртовски најпрво ја посети детската градинка во Скудриње а потоа и неколку општински основни училишта.Во сите основни училишта во општината на учениците им беа доделени новогодишни подароци. На сите ученици и наставници им честитаме за успешно завршеното прво полигодие и им посакуваме уште поголеми успеси во новата 2023...

Read More

Совет на Општината Маврово и Ростуше

На 16-тата седница што се одржа на 26.12.2022 година, Советот на Општината Маврово и Ростуше го донесе Буџетот за 2023 година. Вкупните приходи се проектирани во износ од 213.736.999 денари, додека вкупните расходи во износ од 245.526.999 денари. Вкупниот дефицит кој изнесува 31.791.000 денари планирано е да се финансира со пренесување на вишокот на приходи остварен во претходните години. И покрај предизвиците што претстојат, Буџетот и оваа година е проектиран во насока на реализација на повеќе капитални проекти кои ќе придонесат во подобрување на патната и комуналната инфраструктура во повеќе населени места како предуслов за раст и развој на...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking