tresonce 2 tresonce 1fikret

– „Фотографии од одржана Јавна презентација и Јавна расправа на ден 15.07.2013 год. во с. Тресонче, за Нацрт-Урбанистички план за с.Тресонче“ и

 

rosoki 4 fikret rosoki 3 fikret

– „Фотографии од одржана Јавна презентација и Јавна расправа на ден 15.07.2013 год. во с. Росоки, за Нацрт-Урбанистички план за с.Росоки“