Во општинската сала за состаноци, Советот на Општина Маврово и Ростуше ја оддржа својата 22 седница со која претседаваше Претседателот на Советот Неџат Исмаили. На седницата покрај советниците присуствуваше и Градоначалникот, Мукрем Мехмеди. На оваа седница беа разгледани неколку предлог одлуки и програми од областа на образованието, урбанизмот и просторното планирање на територијата на локалната самоуправа.

Донесена Статутарна одлука за изменување и дополнување на статутот на Општина Маврово и Ростуше,
Донесена одлука за пренамена на срества од буџетот на општината во делот на образованието, исто така донесена е одлука за изработка на физибилити студија за јавно – приватно партнерство со цел проширување на капацитетите на општинската зграда, модернизирање на работењето и јакнење на капацитетите на општинската администрација се со цел создавање услови за ефективно и ефикасно работење на органите на општината како и подобрување на услугите за граѓаните и правните лица од подрачјето на Општина Маврово и Ростуше.

 

21 sednica na sovetot