Select Page

Month: February 2021

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 2021

  СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ  1-2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ  2-2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ  4-2021 СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ  5-2021   СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 06 – 2021Download Службен Гласник 09 – 2021Download Службен Гласник 10 – 2021Download СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ 11 – 2021Download СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БРОЈ _12-2021 Службен Гласник 13-2021Download Службен Гласник 14-2021Download Службен Гласник...

Read More

Проектни Програми 2021

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО И ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ДЕЛ ОД КП 378/1 КО ЛЕУНОВО, ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   УП за село за формирање на г.п за дел од блок 20 од УПС за с.Маврово на КП бр.1874-2, 1874-4,1874-5, дел од 1874-3 и дел од КП бр.1874-1, К.О. Маврово, с.Маврово   ПП – КО Маврово (КП 1262/1, КП 1262/2 и дел од КП 1330/1)   ПП за УП за градежните парцели ГП_24.15, ГП_24.18 и др., КО Маврово вгр со намена А1 ПП – КО Никофорово (ГП_1.1 И ГП_1.2 НА КП 273/1; 273/2; 273/3; 273/4; 274/1; 274/2 и КП 270/9) ПП за УП на дел од КП 1519/3 и дел од КП 1520/2, КО Маврово ПП – КО Леуново (ГП_1.1 НА КП 932/84 и на дел од КП 932/20) ПП – КО Леуново 378/1 ПП – КО Леуново 378/1 ПП – КО Леуново 378/1 Za izrabotka na urbanisticki proekt za razrabotuvanje na urbanisticki plan ПП- Za izrabotka na urbanisticki proekt  ПП -ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО МАВРОВО – ЗА БЛОК 12 ОПШТИНА МАВРОВО-РОСТУШЕ ПП – ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО МАВРОВО – ЗА БЛОК 7 и БЛОК 25 ОПШТИНА МАВРОВО-РОСТУШЕ Мислење по Извештај за Стратегиска Оценка за Жив. Средина Download SEA – LUPD D3 NACRTDownload LUPD za GP,...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking