Select Page

Month: November 2017

БАРАЊЕ

За враќање на повеќе или на погрешно уплатен данок, камата и трошоци на присилна наплата Obrazec...

Read More

Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка

Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка 2017-2018 ПРИЛОГ Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка Број на оглас за кој се однесува прилогот: 2-02/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Маврово и Ростушe I.1.2) Адреса: село Ростуше I.1.3) Град и поштенски код: Маврово-Ростуше 1254 I.1.4) Интернет адреса: I.1.5) Лице за контакт: Шенол Имери Адреса на е-пошта: shenol.imeri@gmail.com Телефон/Факс: 042/478-815/ I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност...

Read More

Информации од јавен карактер во Општина Маврово и Ростуше

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр. 13/2006) Општина Маврово и Ростуше изготви Л И С Т А На информации од јавен карактер во Општина Маврово и Ростуше Информации со кои располага Општината, а кои се утврдени како информации од јавен карактер и кои ќе бидат дастапни до барателите на информации се следниве: Информации за работата на Советот на Општина Маврово и Ростуше Одлуки, Решенија, Заклучоци, Иницијативи, Препораки, Програми, Стратегии, Ставови, Информации , Информации од работењето на Комисиите и посебните тела на Советот на општина Маврово...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking