Select Page

Month: March 2016

Барање за прибирање понуди

Барање за прибирање понуди ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас:  02/2016 ДЕЛ I:  ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Маврово и Ростуша I.1.2) Адреса: село Ростуше I.1.3) Град и поштенски код: Маврово-Ростуше 1254 I.1.4) Интернет адреса: www.mavrovoirostuse.gov.mk I.1.5) Лице за контакт: Шенол Имери    Адреса на е-пошта: shenol.imeri@gmail.com    Телефон/Факс: 042/478-815/042 478 815 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги ДЕЛ II:  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки – материјали за одржување на улично осветлување за тековната 2016/2017 година II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000,00 ден. II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Во седиштето на општината во с.Ростуше II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не II.5) Групна набавка: Не II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Во тендерска документација II.7) Дали предметот на набавката е делив: Не II.8) Рамковна спогодба: Не ДЕЛ III:  ПОСТАПКА III.1) Критериум за доделување на договор: Најниска цена III.2) Електронска постапка? Не III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Да Дополнителни информации во врска со електронската аукција: Во тендерска документација ДЕЛ IV:  ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ IV.1) Гаранции и авансно плаќање IV.1.1) Изјава за независна...

Read More

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

 ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас:  03/2016 ДЕЛ I:  ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Маврово и Ростуша I.1.2) Адреса: село Ростуше I.1.3) Град и поштенски код: Маврово-Ростуше 1254 I.1.4) Интернет адреса: www.mavrovoirostuse.gov.mk I.1.5) Лице за контакт: Шенол Имери    Адреса на е-пошта: shenol.imeri@gmail.com    Телефон/Факс: 042/478-815/042 478 815 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги ДЕЛ II:  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки – компјутери и компјутерска опрема за потребите на општината II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 90.000,00 ден. II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Седиште на општина Маврово и Ростуше во С.Ростуше II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Во тендерска документација II.5) Дали предметот на набавката е делив: Не ДЕЛ III:  ПОСТАПКА III.1) Критериум за доделување на договор: Најниска цена III.2) Електронска постапка? Да III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Да Дополнителни информации во врска со електронската аукција: ДЕЛ IV:  ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ IV.1) Гаранции и авансно плаќање IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да IV.1.2) Гаранција на понудата: Не IV.1.3) Изјава за сериозност: Да IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не ДЕЛ V:  АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ...

Read More

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking