https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/54928701-a45e-4619-ab2f-dcc6fbb0bc7a/RequestForProposal

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
Број на оглас:  05/2016
ДЕЛ I:  ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Маврово и Ростушe
I.1.2) Адреса: село Ростуше
I.1.3) Град и поштенски код: Маврово-Ростуше 1254
I.1.4) Интернет адреса: www.mavrovoirostuse.gov.mk
I.1.5) Лице за контакт: Шенол Имери    Адреса на е-пошта: shenol.imeri@gmail.com    Телефон/Факс: 042/478-815/042 478 815
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги
ДЕЛ II:  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на стоки – градежни материјали за потребите на општината за тековната 2016/2017 година
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 700.000,00 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Достава на стоките до бараното одредиште на територијата на општина Маврово и Ростуше
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
Во тендерска документација
II.7) Дали предметот на набавката е делив: Не
II.8) Рамковна спогодба: Не
ДЕЛ IIIПОСТАПКА
III.1) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.2) Електронска постапка? Не
III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Да
Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
ДЕЛ IVПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Не
IV.1.3) Изјава за сериозност: Да
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.5) Авансно плаќање: Не
IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
ДЕЛ VАДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до: 30.05.2016 во 14.00 часот
V.1.2) Период на важност на понудата: 90 денови
V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 27-05-2016 15:30
V.2) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите:
30.05.2016 во 14.00 часот Место: Општинска сала за состаноци – с.Ростуше
V.3) Дополнителни информации:
V.4) Датум на објава: 20-05-2016