Select Page

Јавни набавки

Јавни набавки

Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка

Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка 2017-2018 ПРИЛОГ Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка Број на оглас за кој се однесува прилогот: 2-02/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Маврово и Ростушe I.1.2) Адреса: село Ростуше I.1.3) Град и поштенски код: Маврово-Ростуше 1254 I.1.4) Интернет адреса: I.1.5) Лице за контакт: Шенол Имери Адреса на е-пошта: shenol.imeri@gmail.com Телефон/Факс: 042/478-815/ I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги ДЕЛ II: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ II.1) Датум на доставување на огласот до БЈН: 03.11.2017 II.2) Предмет на огласот за јавна набавка: Набавка на услуги за редовно зимско одржување на локални патишта и улици на територијата...

Барање за прибирање понуди

Барање за прибирање понуди ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас:  02/2016 ДЕЛ I:  ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Маврово и Ростуша I.1.2) Адреса: село Ростуше I.1.3) Град и поштенски код: Маврово-Ростуше 1254 I.1.4) Интернет адреса: www.mavrovoirostuse.gov.mk I.1.5) Лице за контакт: Шенол Имери    Адреса на е-пошта: shenol.imeri@gmail.com    Телефон/Факс: 042/478-815/042 478 815 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги ДЕЛ II:  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки – материјали за одржување на улично осветлување за тековната 2016/2017 година II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.000.000,00 ден. II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Во седиштето на општината во с.Ростуше II.3) Дали договорот е од...

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

 ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас:  03/2016 ДЕЛ I:  ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Маврово и Ростуша I.1.2) Адреса: село Ростуше I.1.3) Град и поштенски код: Маврово-Ростуше 1254 I.1.4) Интернет адреса: www.mavrovoirostuse.gov.mk I.1.5) Лице за контакт: Шенол Имери    Адреса на е-пошта: shenol.imeri@gmail.com    Телефон/Факс: 042/478-815/042 478 815 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги ДЕЛ II:  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки – компјутери и компјутерска опрема за потребите на општината II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 90.000,00 ден. II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки - Купување Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Седиште на општина Маврово и Ростуше во С.Ростуше II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):...

Oglas 10.05.2013

Дпставуваое на бараое за пдпбруваое на впзни редпви за превпз на патници на релација Гпстивар – Маврпвп Рпстуше и пбратнп....

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking