Select Page

Јавни набавки

Јавни набавки

Tender for Creation of Visitor Center

Општина Маврово и Ростуше го отвора овој повик за учество на тендер Volume 1 a14_declaration_honour_enDownload Download d4j1_fif_enDownload b8o1_admingrid_simp_enDownload d4j3_lefcompany_enDownload ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_enDownload ds2_contractnotice_simpl_enDownload ds4b_itt_simpl_enDownload ds4c_tenderform_simpl_enDownload ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_enDownload ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_enDownload ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_enDownload Form 4.3_Power of attorneyDownload Volume 2 d4p_annexgc_enDownload ds4n_contract_simpl_enDownload ds4o_specialconditions_simpl_enDownload Volume 3 d4u_techspec_enDownload MAVROVO ROSTUSHE MKDownload MAVROVO ROSTUSHE ENDownload Volume 4 4ds4w_finoffer_4dot2_simpl_enDownload Volume 5...

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА (изменет и дополнет)

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ (изменет и дополнет) 11.12.2018 (изменет и дополнет) ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА НА ОПШТИНА МАВРОВО И...

Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка

Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка 2017-2018 ПРИЛОГ Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка Број на оглас за кој се однесува прилогот: 2-02/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Маврово и Ростушe I.1.2) Адреса: село Ростуше I.1.3) Град и поштенски код: Маврово-Ростуше 1254 I.1.4) Интернет адреса: I.1.5) Лице за контакт: Шенол Имери Адреса на е-пошта: shenol.imeri@gmail.com Телефон/Факс: 042/478-815/ I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје - Општи јавни услуги ДЕЛ II: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ II.1) Датум на доставување на огласот до БЈН: 03.11.2017 II.2) Предмет на огласот за јавна набавка: Набавка на услуги за редовно зимско одржување на локални патишта и улици на територијата...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking