Извештај за оцена на влијание врз животна средина и општествени влијанија и План за управување со животна средина за Проектите“Рехабилитација на регионалниот пат Р1202, делница: Ново Село – Бунец” и „Рехабилитација на регионален пат Р1202, делница Бунец – Маврови Анови

Јавната расправа е договорена за ден 13.02.2015 год (петок) во 11 часот во О.У. Дејче Дејановски, Маврови Анови.

10.02.2015 допис на Општина Маврово и Ростуше

 

objava vecer za javna konsultacija

 

http://roads.mk/469/zivotna-sredina-i-socijalni-aspekti