За доделување на еднократен финансиски надомест на редовни и вонредни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високо образовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2022/2023 година.