Јавен Оглас

За прием на работници во работен однос на неопределено време во Општина Маврово и Ростуше