Фирмата “Фортеса” продолжува со  градежните активности на терен.

Моментално се работи  на една од патеките  која се протега во пониските реони од атарот на село Жировница и еден дел од атарот на село Врбјане.

На потегот од стартот кој се наоѓа во близина на месноста “Асан Кула” па се до Долно Маало село Жировница целосно се изградени околу 10.5 километри велосипедски патеки, и дополнителни 1.5 километри сечење  и одводнување.

Со почетокот на есента 2021 се очекува целосно да бидат завршени сите 23 километри патеки кои се дел од Проектот “Прекугранично возење велосипеди: Авантуристички туризам на повисоко ниво во Маврово и Ростуше и Дибра”, финансиран од ЕУ во рамките на ИПА 2 програмата.  

The company “Fortesa” continues with trail construction activities.

Currently the company is working on one of the paths that stretches in the lower areas of ​​the village Zhirovnica and a part of the area of ​​the village Vrbjani.

  From the start which is located near the locality “Asan Kula” to Dolno Maalo in village Zhirovnica are completely built about 10.5km of bike trails, and additional 1.5 kilometers of cutting and drainage.

By the beginning of autumn 2021, all 23 km of trails that are part of the Project “Cross-border biking: Next level adventures tourism in Mavrovo and Rostushe and Dibra”, funded by the EU under the IPA 2 program, are expected to be fully completed.