Советот на Општина Маврово и Ростуше на својата 34 – та седница, покрај другите одлуки, донесе и одлука за доделување на финансиска помош во вредност од 180.000 денари за настраданите од земјотресот во градот Драч Р. Албанија.

Mavrovo ve Rostuşe Beşediye Meclisi bugünkü Meclis Toplantısında, Arnavutluk, Dıraç şehri ve bölgesinde olan deprem yüzünden hasar gören insanlarımıza, meclis kararıyla 180.000 denar yardım verme kararı aldı.

 Këshilli i Komunës së Mavrovës dhe Rostushës në mbledhjen e tyre të 34 ndër të tjera morri edhe vendim për të ndarë ndihmë financire prej 180.000 denar për tē prekurit nga tërmeti në R. e Shqipërisë.