Во просториите на Средното Општинско Училиште Маврово – Ростуше извршена е јавна расправа по извештајот за стратегиска оценка за животната средина за локална стратегија за климатски промени за Нашата Општина односно извршена е презентација на документот за Општинска стратегија за климатски промени на Општина Маврово и Ростуше.

На јавната расправа свое учество зеде Градоначалникот Мукрем Мехмеди, членови на работните тела кои придонесоја за успечно изготвување на извештајот и стратегијата, преставници од образовниот сектор, администрацијата како и граѓани од сите населени места во Нашата Општина.

aaa aaaa1