Стратегија за туризам


Управување со цврст отпад во Полошки регион 1


Управување со цврст отпад во Полошки регион 2


Стратегија за Климатски Промени


SEA – Volkovija NACRT


Известување – за консултации со јавноста за Стратегиската оцена


SEA-Mavrovo i Rostuse


14.05.15_Strategija za LER_Mavrovo i Rostuse


Стратегија Мвврово и Ростуше финална верзија-корегирана


Графички приказ – ОРАНОГРАМ


14.05.2015 Стратегии за ЛЕР


Celi na strategijata za O.Mavrovo i Rostuse
SEAForma-
O.Mavrovo
OdlukaSproveduvanjeSEA-Mavrovoirostuse

OdlukaSproveduvanjeSEA-Mavrovoirostuse

Маpa Mavrovo i Rostusa

 

IMG_0418