Градоначалникот Мукрем Мехмеди одрржа работна средба со Претседателите на Месните Заедници од населените места каде што подолго време имаше прекин на снабдување со електрична енергија.

На средбата беше разговарано за превземените активности од страна на локалната самоуправа во насока на давање правен совет и инструкции за барање надомест на трошоци, за настанатата штета предизвикана од непланираниот и ненајавен прекин во испораката на електрична енергија која траеше повеќе денови.
За понатамошните постапки, граѓаните, за повеќе информации може да се обратат кај претседателите на месните заедници.

mz