Соопштение за организирање на ЈА и ЈП AUP_oktomvri 2015-1