Денес во општинската сала за состаноци во Ростуше, Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања одржа седница на која се разгледуваше пропорционалната застапеност на составот на неколку комисии кои се помошни тела на Советот на Општина Маврово и Ростуше.

Исто така се разгледуваше предлог одлука за разрешување и именување на член во управен одбор на ЈУ Национален Парк Маврово кој треба во согласност законите на РМ да ги заштитува интересите на граѓаните кои живеат на територијата на Општина Маврово и Ростуше.

komisija