Во тек е последната завршна фаза од реконструкцијата и проширувањето на локалниот пат кој поминува низ с. Велебрдо.
Проект на Општина Маврово и Ростуше.