Select Page

Регистар на услуги

Регистар на услуги

Регистер на услуги

Издавање на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници Registar na uslugi - 2021 pdfDownload                                    Одделение за нормативно правни работи Издавање на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници Вид - Име на услугата Издавање на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници Потребни документи Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за нормативно правни работи – готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот го пополнуваДоказ за извршена уплата од 150 денари  за направени трошоци за извод од лиценца, за секое возило поединечно, на сметка на Буџет на Општина Маврово и Ростуше, ж.с 100000000063095 пр.шифра 722515-00Копија од лиценца за вршење на авто такси превоз на патнициКопија од решението за упис во централен регистар со приоритетна дејност/главна приходна шифра вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај вршење превоз на патници (се прибавува по службена должност)Копии...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking