Работен состанок на Градоначалникот Медат Куртовски со претставници од  АЛЦДФ Албанија

Во општина Маврово и Ростуше Градоначалникот Медат Куртовски одржа работен состанок со Линдита Манга од организацијата АЛЦДФ од Албанија која е партнер во Проектот “Прекугранично возење велосипеди: Повисоко ниво на авантуристички туризам во Маврово –  Ростуше и Дибра”.

Беше констатирано дека со мали исклучоци динамиката и прогресот на активностите се одвиваат во рамките на планирањата.

На Македонска страна целосно е изградена патеката од месноста “Асан Кула” преку село Врбјане до село Жировница во должина од 8 километри и веднаш се продолжува со изградба на другите патеки кои се протегаат од Голема и Мала Планина (Дешат) до Жировница. Проценка е дека сите 23 киломеѕри велосипедски патеки во општина Маврово и Ростуше ќе бидат изградени до Септември 2021 година

За потребите на Проектот ќе биде набавено современо теренско возило со дополнителна опрема а една просторија во село Ростуше ќе се реконструира во современ Инфо центар.

Mayor Medat Kurtovski held working meeting with representatives of ALCDF Albania.

In the municipality of Mavrovo and Rostuse, the Mayor Medat Kurtovski held a working meeting with Lindita Manga from the organization ALCDF from Albania which is a partner in the project “Cross-border biking: Next level of adventure tourism in Mavrovo – Rostushe and Dibra”.

It was concluded that with small exceptions the dynamics and progress of the activities take place within the planning.

On the Macedonian side, the trail from the locality “Asan Kula” to village Vrbjane and village Zhirovnica in the length of 8 km has been completely built and the construction of the other trails that stretches from the localities “Golema planina” and “Mala planina” Mountain Deshat to the village Zhirovnica is immediately continued.  Expectations are that all 23 km of bike trails in the Municipality of Mavrovo and Rostuse will be finished by September 2021.

For the needs of the Project, a modern off-road vehicle with additional equipment will be procured and also one space in village of Rostushe will be reconstructed in a modern Info Point.