Промоција на еко производи со помош на проект од Европската Унија
Во периодот помеѓу јуни 2014та и февруари 2016та година во Општината Маврово и Ростуше ќе се спроведе проект како дел од Програматана Европската Унија запрекуграничнасоработкапомеѓудветесоседниземјизапериодот 2007-2013 година, “Промовирањенаодржливиотразвојвопрекуграничнатаобласт”.
Функционалниотносител на проектот е Општина Маврово и Ростуше, каде еко-производите се собраат / произведуваат. Водечкиот партнер од Албанија е TjeterVision, од регионот Елбасан каде припаѓа областаGjinar. Партнер на функционалниот носител е Јавната установа – Националниот парк Маврово.
Целта на проектот еобезбедувањеинфраструктуразапромоција и продажбанаеко-производивотаргетиранитеобласти.Формирањетонапазариза ‘еко-производи”воOпштинатаМаврово и Ростушеќепретставувапрвчекорвопромоцијатаналокалнопроизведенаорганскахрана.Сем изградбата на пазарите, останати очекуванирезултати се: подобрувањенакапацитетитеналокалнитепроизводители и собирачизапродажба на еко-производи и зајакнување напромоцијатанаеко-производикакоодржливаекономскаактивност. Воедно, проектот ќе допринесе и кон заштита и валоризацијанаприроднитересурсивозаштитенотоподрачјена националниотпаркМаврово.
Буџетот на проектотфинансиран од страна на Европската Унија за двете земји изнесуванад 330.000, додека за Македонија е над 180.000 евра.
eko-proizvodi