Objava -Mavrovo Rostushe

Република Македонија

Проект за Подобрување на Општински Услугите – МСИП

Кредит Бр. 7699-МК

                                                              MSIP-NCB-026-12

1.     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.

 

2.    Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за реконструкција на локални патишта во општина Маврово Ростуше.

 

3.    Општина Маврово Ростуше ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат  реконструкција на локални патишта во општина Маврово Ростуше.

 

4.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, (од мај 2004 и ревидирано во октомври 2006, мај 2010 и јануари 2011), и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

 

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00 :

Адреса:Општина Маврово Ростуше

С.Ростуше

Поштенски број: 1254

Држава: Република Македонија

Телефон: +389 42 478-814 / +389 42 489 900

Електронска адреса: mavrovorostuse@yahoo.com

 

 

  1. Бараните квалификации вклучуваат:

 

Финансиска ситуација:

Минимален просечен годишен обрт од 300.000,00 ЕУР како примени исплати од договори кои се во тек или завршиле во последните три години.

Минималниот износ на ликвидни средства и/или кредитни средства од други  договорни обврски на најповолниот понудувач ќе биде 30.000,00 ЕУР;

 

Општо искуство:

Најмалку еден (1) успешно завршен договор во последните 3 години за слични работи во градежни проекти за реконструкција и обновување на улици.

Максималниот процент за подизведувачи изнесува: 10%. Повеќе детали во однос на потребните квалификации се обезбедени во тендерската документација.

 

7.   Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска корисничка сметка: 744014024063010

Приходно конто: 724125 00

 

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Маврово Ростуше.

 

8.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, пладне на 25 ноември, 2013. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, пладне на 25 ноември, 2013.

 

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 300.000,00 МКД.

10. Адреса:Општина Маврово Ростуше

с.Ростуше 1254

Поштенски број: 1254

Држава:Република Македонија