Повик за поднесување на понуди (ППП)

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP)

 

MSIP-NCB-096-19

  1. Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на UN DevelopmentBusiness со бр. 767 од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010 година.

 

  1. Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за набавка на трактор.

 

  1. Општина Маврово и Ростуше ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка на возило – трактор да ги достават своите запечатени понуди.

 

  1. Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за национално конкурентно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, (од мај 2004 година, ревидирано во октомври 2006 година и мај 2010 година), и е отворен за сите Понудувачи од квалификуваните држави како што е дефинирано во тендерската документација.

 

  1. Заинтересираните Понудувачи може да добијат дополнителни информации од:

Општина Маврово и Ростуше и да извршат увид во тендерската документација на наведената адреса од 08:00 до 16:00 часот.

 

  1. Потребните квалификации вклучуваат:

 

  • Финансиска способност:

Понудувачот треба да достави документиран доказ дека ги исполнува следниве финансиски услови: годишен обрт од најмалку 100,000.00 ЕУР во било која од последните три години. Доколку Понудувачот е во форма на Заедничко вложување (ЗВ), сите членови на ЗВ треба заедно да  ги исполнуваат горенаведените услови за квалификација. Главниот носител на заедничкото вложување  треба да исполнува најмалку шеесет проценти од горенаведените  квалификациски услови.

 

  • Искуство и технички капацитет

Понудувачот треба да достави референтна листа како и копија од  најмалку два (2) успешно спроведени договори во последните три (3) години, за набавка на најмалку 2 возила /трактори. Ако Понудувачот е Заедничко вложување (ЗВ), сите членови треба заеднички да ги исполнуваат сите квалификациски услови  и секој од членовите од ЗВ треба да има најмалку еден успешно спроведен договор во последните пет години за набавка на слични стоки.

 

Понудувачот треба да достави детален опис на пост-продажните услуги и резервните делови на располагање во земјата на Купувачот за стоките кои се нудат во Понудата. Ако ваквите услуги не се достапни во земјата на Купувачот, Понудувачот треба да достави во понудата писмена потврда дека доколку е успешен, тој ќе биде застапен од страна на агент во земјата на Купувачот, како што е наведено во ИП 17.1(b) и ИП 17.1(b) од ЛПП. Доколку Понудувачот е успешен, тој треба да достави документиран доказ за именување на квалификуван Агент во рок од 28 дена од денот на приемот на известувањето за доделување на договорот. Неможноста да достави ваков доказ преставува основа за поништување на Договорот. Во тој случај, Купувачот може го додели договорот на следниот Понудувач со најниска цена којшто има квалификации, во согласност со ИП 40.2.

 

 

  • Понудувачот треба да достави документиран доказ со кој ќе покаже дека стоката која ја нуди ги исполнува следниве услови за употреба:

Понудувачот ќе достави технички карактеристики во согласност со бараните технички карактеристики-спецификации на понудените специјални комунални возила, каталози, фотографии на возилата.

  1. Заинтересираните Понудувачи може да ја купат комплетната тендерска документација по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу:

Општина Маврово и Ростуше, с.Ростуше 1254, Република Северна Македонија и по плаќањето на неповратна такса од  3000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следната сметка:

 

 

За плаќања во МКД – број на сметка

 

Народна банка на Република Македонија – број на сметка 100 000000063095

Уплатна сметка – 744014024063010

Приходна шифра и програма -725939 00

 

Понудите треба да бидат доставени на долунаведената адреса:

Адреса: Општина Маврово и Ростуше, с.Ростуше бб 1254,

Број на кат/канцеларија: во архива на 1 кат

Поштенски број:1254

Република Северна Македонија

 

не подоцна од:

 

12:00 попладне 08.08.2019

 

Сите понуди мора да бидат придружени со гаранција на понудата од не помалку од 80.000,00 MКД.

Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе решат да присуствуваат на адресата наведена подолу:

Адреса: Општина Маврово и Ростуше,

Бр. на кат – соба:  во сала на Општински Совет

Поштенски број:1254

Република Северна Македонија

 

12:00 попладне 08.08.2019