Креирана можност за користење на веќе воспоставен механизам за жалби и поплаки

Механизам за жалби (wbprojects-mtc.mk)