Проект за поврзување на локалните патишта – Mеханизам за жалби и поплаки 
Во рамките на Проектот за поврзување на локални патишта кој се реализира од страна на Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска банка, Општина Маврово и Ростуше аплицираше со под-проект за Реконструкција  на локален пат “ Маврови Анови – Врбен” со вкупна должина од 7.260м, кој е дел од Тендер 2 за кој Во најскоро време се очекува започнување на градежните работи на овој проект.
 Единицата за имплементација на проектот (ЕИП) во рамките на Министерството за транспорт и врски согласно политиките и барањата во делот на животна средина и социјални аспекти на Светска Банка, односно Рамката за животна средина и социјални аспекти – Стандард за животна средина и социјални апскети 10, воведе Механизам за жалби и поплаки со кој ќе се обезбеди одговор на сите жалби и поплаки, особено на засегнатите и заинтересирани страни и заедницата севкупно. Како дел од спроведувањето на проектот, Општина Маврово и Ростуше пред започнување на градежните работи е обврзана да ја информира јавноста, локалното население и останатите засегнати страни дека можат да земат активно учество преку Механизам за жалби и поплаки, а со тоа и самите да се вклучат во реализацијата на проектот. 
Граѓаните тоа ќе можат да го сторат преку два документи и тоа: Механизам за жалби и поплаки преку примање на жалби и поплаки и нивно процесуирање и решавање и Образец за поплаки за целото спроведување на проектот во делот на неговата реализација при изведувањето на градежните работи на терен.  Во прилог се поставени двата документи кои на официјалната веб страна на Општина Маврово и Ростуше ќе останат објавени сѐ до завршувањето и затворањето на проектот. Образец за поплаки за целиот период на спроведување на проектот Механизам за жалби и поплаки

Механизам за жалби и поплаки

Образец за поплаки за целиот период на спроведување на проектот