Републичкиот црвен крст во соработка со Турската црвена полумесечина изведе вежба во Основното Училиште Ѓорѓи Пулески од Ростуше за заштита, спасување и евакуација на ученици и друг персонал од учулишната зграда при евентуален пожар или други несакани елементарни непогоди. Овој проект траеше неколку месеци во обука и едукација на учениците и професорите од Средното и 4 основни учулишта во општината. Предходно беше презентиран планот и подготвените елаборати во кој прецизно беше укажано како секоја единка ќе си ја знае својата задача и дејствување при евентуална елементарна непогода или пожар.

zastita i spasuvanje 1

zastita i spasuvanje 3 zastita i spasuvanje 2