Финансирано од: Европската унија претставена од Делегацијата на ЕУ  во Република Северна Македонија,  Преку-гранична Програма помеѓу Поранешната Југословенска Република Македонија – Албанија под Инструментот на Пред-пристапна подршка (ИПА II)  2016 -2017 година

Име на проектот: „Авантуристички туризам од повисоко  ниво во Маврово-Ростуше и Дибра“

Времетраење: 1 јануари 2020 година – 30 јуни 2022 година

Буџет: 677.729,00 €

Имплементатори: Албанска фондација за развој на локалните  капацитети (ALCDF), Здружение за активен туризам Explorer 2018 Охрид, Кешили и Каркут Дибер (регионален совет Дибер), општина Маврово и Ростуше

Финансирано од: Европската унија претставена од Делегацијата на ЕУ  во Република Северна Македонија,  Преку-гранична Програма помеѓу Поранешната Југословенска Република Македонија – Албанија под Инструментот на Пред-пристапна подршка (ИПА II)  2016 -2017 година

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ

Општа цел:

 Понатамошен развој на економскиот сектор за авантуристички туризам во прекуграничниот регион  Маврово-Ростуше и Дибер,  со создавање на нови активни содржини  и зголемување на бројот на домашни и странски посетители.

Специфични цели

Да се ​​зголеми бројот на работни места за жителите на регионот Маврово-Ростуше и Дибер  преку подобрени туристички услуги / производи

 Да се ​​создадат деловни можности за давателите на услуги и туристичките оператори од двете земји

Да се ​​промовира  прекуграничниот регион Маврово-Ростуше и Дибер како една авантуристичка дестинација за активен туризам.

Целна област:

Полошки регион, жителите  од општина Маврово  и  Ростуше, жителите  во регионот Дибер  и  општина Дибер;

Целни  група и корисници:

Сите  даватели на туристички услуги во двете земји; Домашни  и странски туристи  ангажиран во авантуристички активности во прекуграничниот регион Маврово-Ростуше и Дибер; Локалните жители со своите објекти како (сместувачки капацитети, ресторани, продавници за сувенири, супермаркети и мали продавници, инфо центри и продавници со домашни производи) од прекуграничен регион Маврово-Ростуше и Дибер; Локални бизниси

Времетраење на проектот: 30 месеци (1 јануари 2020 година – 30 јуни 2022 година)

Буџет: 677.729,00 €; Учество  од ЕУ: 576.069,00 € (85%); Процент на придонес од ЕУ: 85%

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОЕКТОТ

Резултати:

1. Да се ​​зголеми бројот на работни места за жителите на регионот Маврово-Ростуше и Дибер преку подобрени туристички услуги / производи

2. Да се ​​создадат деловни можности за давателите на услуги и туристичките оператори од двете земји

3. Да се ​​промовираат прекуграничниот регион Маврово-Ростуше и Дибер како една дестинација за авантури или активен туризам

The Project “Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe & Dibra”

Financed by: The European Union represented by the Delegation of the Europian to the former Yugoslav Republic of North Macedonia Cross-border Programme the former Yugoslav Republic of Macedonia – Albania under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II) allocations for, allocations 2016-2017

Name: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostushe & Dibra
Duration: 1st January 2020 – 30 June 2022
Budget: 677,729.00 €
Implementer: Albanian Local Capacity Development Foundation (ALCDF), Association for Active Tourism Explorer 2018 Ohrid, Keshilli I Qarkut Diber (Diber Regional Council), Municipality of Mavrovo and Rostusha
Financed: The European Union represented by the Delegation of the Europian to the Former Yugoslav Republic of  North Macedonia Cross-border Programme,  the Former Yugoslav Republic of Macedonia – Albania under the Instrument of Pre-accession Assistance (IPA II)

THE PROJECT OBJECTIVES

Overall objective: Further develop the economic sector of adventure tourism in Mavrovo-Rostushe and Diber cross border by creation of new active products and increasing the numbers of domestic and foreign visitors.

Specific objectives
To increase the number of jobs for the inhabitants of Mavrovo-Rostushe & Diber region through improved touristic services/products
To create business opportunities for service providers and tourism operators from both countries
To promote Mavrovo-Rostushe and Diber cross border region as one adventure destination for active tourism.

Target area:
Polog Region, population of Mavrovo and Rostushe Municipality
Dibër Region population of Municipality of Dibër;

Target group and beneficiaries:
All kinds of tourism service providers in both countries; Domestic and foreign tourist engaged in adventure activities in the Mavrovo-Rostushe and Diber cross border region; Local people with their facilities like (accommodation, restaurants, souvenir shops, supermarkets and small stores, info points and stores with home products) from Mavrovo-Rostushe and Diber cross border region;Local Businesses

Project duration: 30 months (1st January 2020 – 30 June 2022)

Budget: 677,729.00 € ; EU contribution: 576,069.00 € (85%) ; EU contribution percentage: 85%

GENERAL INFORMATION ON THE PROJECT
Results:
1. To increase the number of jobs for the inhabitants of Mavrovo-Rostushe & Diber region through improved touristic services/products
2. To create business opportunities for service providers and tourism operators from both countries
3. To promote Mavrmovo-Rostushe and Diber cross border region as one adventure destination or active touris