Select Page

Проектни програми

Општина Маврово и Ростуше

ПРОЕКТНИ ПРОГРАМИ

Проектни Програми

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО И ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ДЕЛ ОД КП 378/1 КО ЛЕУНОВО, ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ   УП за село за формирање на г.п за дел од блок 20 од УПС за с.Маврово на КП бр.1874-2, 1874-4,1874-5, дел од 1874-3 и дел од КП бр.1874-1, К.О. Маврово, с.Маврово   ПП - КО Маврово (КП 1262/1, КП 1262/2 и дел од КП 1330/1)   ПП за УП за градежните парцели ГП_24.15, ГП_24.18 и др., КО Маврово вгр со намена А1 ПП - КО Никофорово (ГП_1.1 И ГП_1.2 НА КП 273/1; 273/2; 273/3; 273/4; 274/1; 274/2 и КП 270/9) ПП за УП на дел од КП 1519/3 и дел од КП 1520/2, КО Маврово ПП - КО Леуново (ГП_1.1 НА КП 932/84 и на дел од КП 932/20) ПП - КО Леуново 378/1 ПП - КО Леуново 378/1 ПП - КО Леуново 378/1...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking