УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА РАЗРАБОТУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО И ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА
ЗА ДЕЛ ОД КП 378/1 КО ЛЕУНОВО, ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ


 

УП за село за формирање на г.п за дел од блок 20 од УПС за с.Маврово на КП бр.1874-2, 1874-4,1874-5, дел од 1874-3 и дел од КП бр.1874-1, К.О. Маврово, с.Маврово


 

ПП – КО Маврово (КП 1262/1, КП 1262/2 и дел од КП 1330/1)


 

ПП за УП за градежните парцели ГП_24.15, ГП_24.18 и др., КО Маврово вгр со намена А1


ПП – КО Никофорово (ГП_1.1 И ГП_1.2 НА КП 273/1; 273/2; 273/3; 273/4; 274/1; 274/2 и КП 270/9)


ПП за УП на дел од КП 1519/3 и дел од КП 1520/2, КО Маврово


ПП – КО Леуново (ГП_1.1 НА КП 932/84 и на дел од КП 932/20)


ПП – КО Леуново 378/1


ПП – КО Леуново 378/1 ПП – КО Леуново 378/1 Za izrabotka na urbanisticki proekt za razrabotuvanje na urbanisticki plan


ПП- Za izrabotka na urbanisticki proekt 

ПП -ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО МАВРОВО – ЗА БЛОК 12 ОПШТИНА МАВРОВО-РОСТУШЕ

ПП – ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО МАВРОВО – ЗА БЛОК 7 и БЛОК 25 ОПШТИНА МАВРОВО-РОСТУШЕ