Select Page

Проекти

Проекти

Еко Тезги – Дополнителна можност за промоција на локални вредности и еко производите.

Денес започнува поставувањето на четирите еко тезги чија што основна намена е формирање на микро локации за продажба на локални еко производи наменети за домашни и странски посетители на регионот и создавање на нови дополнителни можности за заработка на локалното население. Овие тезги се изработени во рамките на проектната програма за Одржливо искористување на природните ресурси во Кораб-Коритник, Шара и Албанските Алпи, финансирана од страна на фондацијата CNVP ( Connecting Natural Values and People). На отворениот повик за доставување на проектни идеи, од страна на општината Маврово и Ростуше како носител на проектот а по претходен договор со З.Г. Месна Заедница Ростуше како изработувач и иницијатор на идејниот проект, се аплицираше со проектот “ЕКО Тезги - дополнителна можност за промоција на локалните вредности и еко производите”. Проектната идеја беше прифатена и за истата фондацијата CNVP обезбеди средства во износ од 766.200 денари додека општината Маврово и Ростуше обезбеди 190.000...

Меморандум за соработка на Проектот на USAID North Macedonia за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите

На настанот “Партнерство за поефикасно управување во општините” градоначалникот на општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски потпиша Меморандум за соработка со Bardhyl Marku Директор на Проектот на USAID North Macedonia за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите. Со овој Меморандум општината се обврза во наредниот период од 18 месеци да работи на унапредување на своите капацитети за ефикасно прибирање на приходите од сопствени извори, подобрување на капацитетите за планирање и наплата на локалните даноци, такси и надоместоци, пристап до надворешни ресурси и подобро управување со јавните финансии во согласност со законската...

Одржливо искористување на природните ресурси

Денес во општина Маврово и Ростуше се одржа средба со проектниот тим на CNVP и се разговараше за прогресот на Проектот „Еко - тезги дополнителна можност за промоција на локалните вредности и еко производи“. Овој Проект е добитник на Грант во рамките на проектот „Одржливо искористување на природните ресурси во Кораб-Кoритник, Шaра и Албанските Aлпи“, имплементиран од страна на CNVP и финансиски поддржан од...

Министерот Џемаил Чупи задолжен за Дијаспора во посета на општина Маврово и Ростуше

Денес во посета на општина Маврово и Ростуше престојуваше Министерот без ресор задолжен за дијаспора во Владата на Република Северна Македонија Џемаил Чупи. На средбата со Градоначалникот Медат Куртовски се разговараше за актуелни иницијативи и проекти кои се во согласност со Стратегијата на Република Северна Македонија за соработка со Дијаспората со која покрај другото предвидено е отворање на Центри за дијаспора во општините при што беше потпишан Договор за соработка со Дијаспората помеѓу Владата на РСМ и Општина Маврово и Ростуше. Во општина Маврово и Ростуше ќе биде отворена Канцеларија за дијаспората која ќе има улога на припадниците на дијаспората за време на нивниот престој во матичната земја да им овозможува и олеснува пристап до потребните информации како и дополнителни иинформации за разни постапки со кои ќе се обраќаат пред државните институции и друго. Општинската канцеларија ќе има лице задолжено за овие прашања кое ќе изврши мапирање и евидентирање...

Паркинг Простор Скудриње

Во тек е уредување на паркинг просторот во месноста викана Сисвети во село Скудриње, простор кој што ќе се користи особено во летните месеци кога нашинците доаѓаат во своите родни огништа.Продолжуваме со реализација на проекти за доброто на...

Реконструкцијата на локалниот пат за село Врбен.

Во посета на реконструкцијата на локалниот пат за село Врбен. Средствата во износ од околу 500.000 евра се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски. Овој пат го користат и Национален парк Маврово и АД ЕСМ...

Градежни активности во с. Жировница.

Во тек се градежни активности во с. Жировница.Општина Маврово и Ростуше реализира два проекти во населеното место Жировница.- Изградба на потпорна конструкција за стабилизација на терен и - Уредување на улица со бекатон плочки во должина од 240...

ПРОЕКТ „АВАНТУРИСТИЧКИ ТУРИЗАМ НА ПОВИСОКО НИВО ВО МАВРОВО-РОСТУШЕ И ДИБРА“

Финансирано од: Европската унија претставена од Делегацијата на ЕУ  во Република Северна Македонија,  Преку-гранична Програма помеѓу Поранешната Југословенска Република Македонија – Албанија под Инструментот на Пред-пристапна подршка (ИПА II)  2016 -2017 година Име на проектот: „Авантуристички туризам од повисоко  ниво во Маврово-Ростуше и Дибра“ Времетраење: 1 јануари 2020 година - 30 јуни 2022 година Буџет: 677.729,00 € Имплементатори: Албанска фондација за развој на локалните  капацитети (ALCDF), Здружение за активен туризам Explorer 2018 Охрид, Кешили и Каркут Дибер (регионален совет Дибер), општина Маврово и Ростуше Финансирано од: Европската унија претставена од Делегацијата на ЕУ  во Република Северна Македонија,  Преку-гранична Програма помеѓу Поранешната Југословенска Република Македонија – Албанија под Инструментот на Пред-пристапна подршка (ИПА II)  2016 -2017 година ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ Општа цел:  Понатамошен развој на економскиот сектор за авантуристички туризам во прекуграничниот регион  Маврово-Ростуше и Дибер,  со создавање на нови активни содржини  и зголемување на бројот на домашни и странски...

Потпишан договор за изградба на 23км велосипедски патеки

Денес во Општина Маврово и Ростуше беше потпишан договор за изградба на 23км велосипедски патеки помеѓу градоначалникот Медат Куртовски и директорот на  Друштвото за проектирање, изведба и инжинеринг "Фортеса", Хајрула Хасани.Вредноста на овој договор изнесува 7,660,163 денари. Договорот е потпишан во рамките на проектот "Прекугранично возење велосипеди:  Авантуристички туризам на повисоко ниво во Маврово-Ростуше и Дибра", финансиран од ЕУ во рамките на ИПА 2 програмата.  Today in Municipality of Mavrovo and Rostushe was signed the contract for creation of 23km bike trails between the Mayor Medat Kurtovski and the manager of " Fortesa - EL", Hajrulla Hasani. The value of this contract is 7,760,163 macedonian denars. This contract is signed in the framework of the "Cross-border biking project: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostuse and Dibra", funded by EU in the framework of IPA 2...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking