Select Page

Проекти

Проекти

Градежни активности во с. Жировница.

Во тек се градежни активности во с. Жировница.Општина Маврово и Ростуше реализира два проекти во населеното место Жировница.- Изградба на потпорна конструкција за стабилизација на терен и - Уредување на улица со бекатон плочки во должина од 240...

ПРОЕКТ „АВАНТУРИСТИЧКИ ТУРИЗАМ НА ПОВИСОКО НИВО ВО МАВРОВО-РОСТУШЕ И ДИБРА“

Финансирано од: Европската унија претставена од Делегацијата на ЕУ  во Република Северна Македонија,  Преку-гранична Програма помеѓу Поранешната Југословенска Република Македонија – Албанија под Инструментот на Пред-пристапна подршка (ИПА II)  2016 -2017 година Име на проектот: „Авантуристички туризам од повисоко  ниво во Маврово-Ростуше и Дибра“ Времетраење: 1 јануари 2020 година - 30 јуни 2022 година Буџет: 677.729,00 € Имплементатори: Албанска фондација за развој на локалните  капацитети (ALCDF), Здружение за активен туризам Explorer 2018 Охрид, Кешили и Каркут Дибер (регионален совет Дибер), општина Маврово и Ростуше Финансирано од: Европската унија претставена од Делегацијата на ЕУ  во Република Северна Македонија,  Преку-гранична Програма помеѓу Поранешната Југословенска Република Македонија – Албанија под Инструментот на Пред-пристапна подршка (ИПА II)  2016 -2017 година ЦЕЛИ НА ПРОЕКТОТ Општа цел:  Понатамошен развој на економскиот сектор за авантуристички туризам во прекуграничниот регион  Маврово-Ростуше и Дибер,  со создавање на нови активни содржини  и зголемување на бројот на домашни и странски...

Потпишан договор за изградба на 23км велосипедски патеки

Денес во Општина Маврово и Ростуше беше потпишан договор за изградба на 23км велосипедски патеки помеѓу градоначалникот Медат Куртовски и директорот на  Друштвото за проектирање, изведба и инжинеринг "Фортеса", Хајрула Хасани.Вредноста на овој договор изнесува 7,660,163 денари. Договорот е потпишан во рамките на проектот "Прекугранично возење велосипеди:  Авантуристички туризам на повисоко ниво во Маврово-Ростуше и Дибра", финансиран од ЕУ во рамките на ИПА 2 програмата.  Today in Municipality of Mavrovo and Rostushe was signed the contract for creation of 23km bike trails between the Mayor Medat Kurtovski and the manager of " Fortesa - EL", Hajrulla Hasani. The value of this contract is 7,760,163 macedonian denars. This contract is signed in the framework of the "Cross-border biking project: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostuse and Dibra", funded by EU in the framework of IPA 2...

По направениот увид на доставената тендерска документација

Почитувани, По направениот увид на  доставената тендерска документација за пакетот за реализиција на градежни работи „Изградба на локален пат од с.Присојница до с.Аџиевци “ со проценет вкупен износ во планот за набавки од  3,103,930 МКД и метод на набавка “национално конкурентно надавање“, МСИП врз основа на доставените информации нема забелешки на доставената тендерска документација која е во прилог на оваа електронска порака, следствено на ова нема забелешки и по однос на започнување на тендерската постапка за набавка на добра.   И покрај тоа што во овој даден момент нема забелешки, МСИП го задржува правото во секое време да објави погрешна набавка ако заклучи дека одобрувањето  е издадено врз основа на нецелосни, неточни или погрешни информации обезбедени од Ваша страна. Одговорноста за спроведување на секој под-проект, а со тоа и одговорноста за доделување и администрирање на договорите во рамките на Проектот, останува во целост на примателите на...

ОГЛАС

Повик за поднесување на понуди - Втор проект за подобрување на општинските услуги - МСИП2 Република Северна Македонија   Втор проект за подобрување на општинските услуги - МСИП2                                                               MSIP2-SIG-NCB-015-20   Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.   Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Втор проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој гранд да ги искористи за плаќања по договор за: изградба на локален пат од с.Присојница до с.Аџиевци, општина Маврово и Ростуше.   Општина Маврово и Ростуше ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат, изградба на локален пат од с.Присојница...

Проект за локална регионална конкурентност

роект за локална регионална конкурентност – План за управување со животната средина и социјалните аспекти за потпроектот: Развој на туризмот во Мавровската долина Општината Маврово и Ростуше како носител на под-проектот и партнерот во под-проектот ЈУ Национален Парк “Маврово” во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања – КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ го изготви под-проект “Развој на туризмот во Мавровската долина ” со цел развој на туристичкиот потенцијал на општината Маврово и Ростуше и Националниот парк “Mаврово”  преку отварање на три излетнички локации, уредување на велосипедски и планинарски патеки, уредување на патеката која води до познатиот водопад Дуф кај с. Ростуше, и поставување на набљудувачници за диви животни со што ќе се збогати туристичката понуда во овој регион. Општината Маврово и Ростуше и партнерот во под-проектот...

Проектот МСИП

Преку проектот МСИП - Подобрување на општинските услуги, Министерството за Финансии на Општина Маврово и Ростуше и додели грант во вредност од 1.862.999 денари од компонента Ц “Инвестициски грантови”. Општината овие срества ги искористи за набавка на повеќе наменско возило - трактор, кој е опремен со соларка, корпа за чистење снег и мулчер. Тракторот беше набавен преку јавен повик во согласност на процедурата на Светска банка. [gallery link="file" size="medium"...

ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP)

Повик за поднесување на понуди (ППП)   РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP)   MSIP-NCB-096-19 Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на UN DevelopmentBusiness со бр. 767 од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и електронски објавена на 06 јануари, 2010 година.   Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за набавка на трактор.   Општина Маврово и Ростуше ги повикува соодветните и квалификувани Понудувачи за набавка на возило - трактор да ги достават своите запечатени понуди.   Поднесувањето понуди ќе се спроведе преку процедури за национално конкурентно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства...

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking