Продолжува изградбата на велосипедските патеки на Дешат: Голема и Мала Жарноска планина
Денес на планината Дешат на надморска височина над 2000 метри, градежната група од фирмата “Фортеса” продолжува со изградбата на преостанатите патеки од проектот “Прекугранично возење велосипеди – Повисоко ниво на авантуристички туризам во Маврово – Ростуше и Дибра”.
Во наредните триесетина денови треба да бидат целосно изградени преостанатите околу 15 километри велосипедски патеки. Составен дел на овој проект е и патеката од Асан Кула преку Врбјане до Жировница. Проектот е финансиран од ЕУ во рамки на програмата за прекугранична соработка помеѓу Албанија и Северна Македонија

The construction of the bike trails on the mountain Deshat – Golema and Mala Zharnoska planina locality, continues

Today on the mountain Deshat at an altitude of over 2000 meters, the construction group of the company “Fortesa” continues with the construction of the remaining bike trails of the project “Cross-border biking – Advanced level of adventure tourism in Mavrovo – Rostuse and Dibra”.
In the next thirty days, the remaining 15 km of bike trails should be completely built. An integral part of this project is the trail from Asan Kula through Vrbjane to Zhirovnica which was built in the spring. The project is funded by the EU cross-border co-operation program between Albania and the North Macedonia.