Select Page

Програми

Програми

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА…

ОБЈАВА Комисијата за урбанизам при Одделението за урбанизам,комунални дејности, ЛЕР  и заштита на животната средина, при општина Маврово и Ростуше, за предметот во системот: ,,е-урбанизам,, бр.на постапка 29534, за одобрување на :,, ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за формирање на градежна парцела на КП 311/1 И 311/2, КО ОРЌУШЕ, СО НАМЕНА Д3-спорт и рекреација, Општина Маврово-Ростуше,, објавува дека истиот , согласно  мислењето по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина , со арх.бр.:15-5808/2 од 10.12.2021г. од Министерството за животна средина и просторно планирање-Сектор за просторно планирање, (примено на 16.12.2021г.)  ќе биде објавен на веб страната на општината. Ова е...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking