Select Page

Програми

Програми

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА…

ОБЈАВА Комисијата за урбанизам при Одделението за урбанизам,комунални дејности, ЛЕР  и заштита на животната средина, при општина Маврово и Ростуше, за предметот во системот: ,,е-урбанизам,, бр.на постапка 29534, за одобрување на :,, ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА за формирање на градежна парцела на КП 311/1 И 311/2, КО ОРЌУШЕ, СО НАМЕНА Д3-спорт и рекреација, Општина Маврово-Ростуше,, објавува дека истиот , согласно  мислењето по Нацрт Извештајот за стратегиска оцена на животната средина , со арх.бр.:15-5808/2 од 10.12.2021г. од Министерството за животна средина и просторно планирање-Сектор за просторно планирање, (примено на 16.12.2021г.)  ќе биде објавен на веб страната на општината. Ова е...

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking