Годишна Програма – Општина Маврово и Ростуше 2015

14-Одлука за КОМУНАЛИИ-2014

14-ПРОГРАМА за израб. на урб . план.-2014 год.

14-Програма за продажба на град. земј.- 2014

14-Програма за уредување на градежно земјиште-2014