Општина Маврово и Ростуше

Преставници од Општината за Членови во Управни Одбори

 

Член на Управен Одбор на ЈУНП – Маврово (Национален Парк)
1.       Исењ Демири

                                            

Членови на Управен Одбор на ЈПКД – Маврово (Комунално Препријатие)
1.       Реџеп Веапи
2.       Бафтир Џелили
3.       Ариф Муса
4.       Сретен Лазарески

 

Членови на Надзорен Одбор на ЈПКД – Маврово (Комунално Препријатие)
1.       Сафет Мурати
2.       Бајрам Муслију

 

Членови на Управен Одбор на ЈУ Здраствен Дом Русе Бошкоки –Ростуше
1.       Амир Хоџа
2.       Муавмед Арслани