ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА

За работа и развој на Јавното претпријатие за комунални дејности „Маврово“ Маврови Анови за 2012 година   ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈПКД 2012 ОФИЦИЈАЛНА