Учениците од III одделение при ОУ Блаже Конески од Скудриње извршија систематски преглед во новата стоматолошка ординација во с. Скудриње. Ова е прв систематски преглед на учениците од ова училиште кој беше извршен во новата стоматолошката ординација , во претходните години за услуга од овој тип учениците од ова училиште беа принудени да патуваат до најблиската стоматолошка ординација која се наоѓа во Здраствениот Дом во Ростуша! 
stomatoloska ordinacija skudrinje