Денес во Општина Маврово и Ростуше беше потпишан договор за изградба на 23км велосипедски патеки помеѓу градоначалникот Медат Куртовски и директорот на  Друштвото за проектирање, изведба и инжинеринг “Фортеса”, Хајрула Хасани.
Вредноста на овој договор изнесува 7,660,163 денари. 
Договорот е потпишан во рамките на проектот “Прекугранично возење велосипеди:  Авантуристички туризам на повисоко ниво во Маврово-Ростуше и Дибра”, финансиран од ЕУ во рамките на ИПА 2 програмата. 

Today in Municipality of Mavrovo and Rostushe was signed the contract for creation of 23km bike trails between the Mayor Medat Kurtovski and the manager of ” Fortesa – EL”, Hajrulla Hasani. 
The value of this contract is 7,760,163 macedonian denars. 
This contract is signed in the framework of the “Cross-border biking project: Next level adventure tourism in Mavrovo-Rostuse and Dibra”, funded by EU in the framework of IPA 2 Programme