Почитувани,

Поради реконструкција во напојна тс35/10кв Јанче и 10 кв далеководи, во четворток 20.04.17 од 10:00 до 15:00 часот ќе има прекид на електрична енергија во Долнореканскиот крај.

Со почит.