Трета форумска сесија во рамките на Проектот Зајакнување на општинските совети

во општина Маврово и Ростуше, Дом на култура во Ростуше,

13.12.2023, време 11:00 часот